OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Po zakupie produktów czy dokonaniu usług Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdzie nie chroni Cię RODO.  

 1. Administratorem Państwa danych osobowych ……………………….
  …………………………………………………………  
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się z………………….., e-mail:………………………. 
 3. Dane osobowe pozyskiwane są za pośrednictwem portalu…………………lub bezpośrednio od Państwa.  
 4. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu:  realizacji umowy sprzedaży zawartej z Państwem  kontaktu, udzielenia informacji lub odpowiedzi na Państwa zapytania przyjmowania, rozpatrywania i realizacji reklamacji  przyjmowania, rozpatrywania i realizacji zwrotu towaru  dochodzenia roszczeń względem klientów lub przez klientów  prowadzenia rachunkowości Administratora, wystawiania faktur i dokumentów księgowych wysyłki,  odbioru i ewidencji korespondencji  
 5. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych mogą stanowić:  
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art.. 535 kodeksu cywilnego  
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów  
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw  
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów oraz umożliwienie klientom realizacji ich praw  
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń względem klientów i obrona przed roszczeniami klientów  
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO  art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest zapewnienie odpowiedniej obsługi klientów  

 1. Celem zapewnienia odpowiedniej organizacji, obsługi i wykonywania umów Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: dostawcom towarów, czyli podmiotom trzecim, u których Pośrednik składa zamówienie na Towar w imieniu i na rzecz Klienta. Dostawca jest stroną umowy sprzedaży Towaru zawieranej przez Pośrednika w imieniu i na rzecz Klienta. dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne lub organizacyjne, umożliwiające sprzedaż lub usługi na Państwa rzecz, lub zarządzanie  organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim lub pocztowym, firmom pośredniczącym w płatnościach), dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym), dostawcom usług księgowych celem realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości.  
 2. Z uwagi na to, że Administrator korzysta z usług innych dostawców, w szczególności z Chin, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej (EOG), gdzie RODO nie obowiązuje.  
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora przez czas potrzebny do realizacji umowy, a w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych) – przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów prawa cywilnego. Dane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów Państwa dane są usuwane.  
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Mogą Państwo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych oraz z prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Państwu także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.  
 5. Korzystanie ze świadczeń Administratora, w tym zawarcie umowy z Administratorem w zakresie jego działalności, jest w pełni dobrowolne, jednakże jako przedsiębiorca Administrator jest zobowiązany do realizacji umowy lub prowadzenia dokumentacji w sposób określony przepisami prawa, w tym z wykorzystaniem Państwa danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych może być obowiązkiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych Administrator posiada obowiązek prawny przetwarzania Państwa danych, co oznacza, że w tym przypadku podanie danych jest wymogiem ustawowym.  
 6. Niepodanie danych może skutkować odmową wykonania umowy z uwagi na brak możliwości jej wykonania. Ze względów rachunkowych czy podatkowych brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia dokumentu księgowego na Państwa rzecz.  
 7. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w celu innym niż zostały zebrane.